รายชื่อโรงเรียน สังกัด สพป.กทม.
ชื่อโรงเรียน  ชื่อผู้บริหารโรงเรียน  เว็บไซต์ โทรศัพท์  โทรสาร  รหัส 10 หลัก
วัดชนะสงคราม  นางสาวสุปราณี  อุปรา  http://www.watchanasongkram.ac.th/ 02-2816931  02-2820168  1010720019
อนุบาลวัดปรินายก  นางเมตตา  ศรีเกื้อกลิ่น  http://www.parinayok.ac.th/ 02-2816104  02-2822091  1010720007
พระตำหนักสวนกุหลาบ  นางจินดา สรรประสิทธิ์  http://www.phratumnuk.com/ 02-2226561  02-2226557  1010720023
ราชวินิต  นางสุพรรัตน์ สัตตธนชัยภัทร  http://www.rachawinit.ac.th/ 02-2812156  02-2829828  1010720003
ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์)  นางสุนิพา  ไชยหงษ์  http://tp-school.ac.th/ 02-2438565  02-2411581  1010720004
วัดพลับพลาชัย  ว่าที่ ร.ท.ชวลิต วิชาดี  http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1010720016 02-6233643  02-2242637  1010720016
วัดโสมนัส  นางสาวอารมณ์  เผือกอ่ำ  http://www.watsommanasschool.ac.th/ 02-6299376  02-2820881  1010720005
ประถมนนทรี  นายชาตรี นามคุณ  http://www.prathomnonsee.ac.th/ 02-2491446  02-2400697  1010720035
วัดด่าน  นายชัยวุฒิ พิชญ์บุตร  http://www.watdanschool.com/ 02-2843047  02-2948990  1010720037
มหาวีรานุวัตร  นางอรุณี  จิรมหาศาล  http://www.mahawee.ac.th/ 02-2218936  02-2263280  1010720018
วัดชัยชนะสงคราม  นายเลิศล้ำ  ตระกูลสุข  http://www.chaichanaschool.ac.th/ 02-2213879  02-2223861  1010720020
อนุบาลสามเสนฯ  นายรักไทย ธนวุฒิกุล  http://www.abss.ac.th/ 02-2790415 02-2780713  1010720013
ทุ่งมหาเมฆ  นางสุดารัตน์ พลแพงพา  http://www.tms.ac.th/ 02-2861748  02-2873240  1010720032
วัดเวตวันธรรมาวาส  นางวรุฬรัตน์  ภัทรกุลบดินทร์  http://www.wetawanschool.com/ 02-5850518  02-5850518  1010720022
สายน้ำทิพย์  นางกมัยธร  สัจจา  http://www.sainamtip.ac.th/ 02-6634998  02-2614558  1010720036
ดาราคาม  นางนุชนาฎ  เจริญสุข  http://www.darakam.ac.th/ 02-3912422  02-3814265  1010720033
พญาไท  นางพีรานุช ไชยพิเดช  http://www.phyathai.ac.th 02-3545251  02-3545277  1010720001
อนุบาลพิบูลเวศม์  นางสุรดา ไชยสงคราม https://www.pbw.ac.th/ 02-3912625  02-3823249  1010720012
วัดอุทัยธาราม  นายพิสิษฐ์ ศุภวัฒน์ธนบดี  http://www.wutschool.com/ 02-2527011  02-2555971  1010720011
พิบูลอุปถัมภ์  นายปรพล  แก้วชาติ  http://www.pibool.ac.th/ 02-5114049  02-5114049  1010720010
บางบัว ฯ  นางสาวสุภาวดี อึ้งพานิช  http://www.bbpt.ac.th/ 02-5795301  02-5795301  1010720008
บ้านหนองบอน ฯ  นางนภาพร ศรีสันธพฤกษ์  http://www.bannongbon.ac.th/ 02-3930308  02-3838805  1010720034
วัดมหาบุศย์ ฯ  นางบุษยา  ทองมี  http://www.mahabud.ac.th/ 02-3111483  02-3111483  1010720038
ไทยรัฐวิทยา ๗๕ ฯ  นายวิเชียร  สุขจันทร์  https://www.thairath75.ac.th/ 02-9940936  02-9940936  1010720015
พระยาประเสริฐสุนทราศรัย ฯ  นายสมบูรณ์ เสาวคนธ์  https://www.prayaprasert.ac.th/ 02-3147401  02-3147401  1010720014
วัดประยุรวงศาวาส    https://www.swy.ac.th/ 02-4652860  02-4662001  1010720021
วัดเจ้ามูล  นายพีราวุฏฐ์  พิมพ์รอด  http://www.watchaomool.ac.th/ 02-4112112  02-4184838  1010720025
วัดสังข์กระจาย ฯ  นายพงศ์พิษณุ  สุพรรณ์  http://www.sangkrajay.ac.th/ 02-4650397  02-4650397  1010720031
วัดหงส์รัตนาราม  นายสมชาย  ถนอมวงศ์  http://wathongschool.ac.th/ 02-4667937  02-4720876  1010720029
ประถมทวีธาภิเศก  ว่าที่ร้อยตรี ดร.พินิจ สังสัพพันธ์  http://www.taweetha.ac.th/ 02-4653010  02-4666990  1010720017
วัดช่างเหล็ก  นายวัฒนธรรม ระยับศรี  http://www.wcl.ac.th/ 02-4243326  02-4243326  1010720026
วัดอมรินทราราม  นางภารดี ผางสง่า  http://www.amarin.ac.th/ 02-4113017  02-4113017  1010720006
โฆสิตสโมสร  นางธนาทิพย์  ศิริไพบูลย์  http://kositsamosorn.ac.th/ 02-4113401  02-4182150  1010720002
ราชวินิตประถมบางแค  นางเมตตา ศิริรัตน์  http://www.rnk.ac.th/ 02-4130607  02-4131699  1010720024
วัดนาคปรก  นางสาวกรชนก เนตรโอภารักษ์  https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1010720028 02-4670568  02-4574202  1010720028
วัดหนัง  นางขนบภรณ์ แก้วคงคา http://www.watnangschool.ac.th/ 02-4682662  02-4767397  1010720027
อนุบาลวัดนางนอง  นางดารณี คุณอนันต์  https://awnn.ac.th/ 02-4682653  02-8763236  1010720030