สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนดจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน และการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต)ระดับภูมิภาค จำนวน 5 ภูมิภาค ระหว่างวันที่ 15 – 28 กันยายน 2563 โดยมีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร่วมเป็นเจ้าภาพ read more  
     
  ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Data Management Center : DMC เปิดระบบให้ทำข้อมูล ปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2 โรงเรียนสามารถย้ายเข้า ย้ายออก เพิ่มนักเรียนที่เข้าหลังจากวันที่ 20 ก.ค. 2563 ได้ รวมถึงการแก้ไขข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนและข้อมูลนักเรียนเช่นกัน ห้ามโรงเรียนแก้บัตรประชาชนของนักเรียนด้วยการย้ายออกแล้วเพิ่ม,ย้ายเข้าใหม่ การแก้บัตรประชาชนต้องส่งอีเมลไปยัง bopp.dmc@gmail.com เท่านั้น   read more