ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เรื่องเปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานรายการเครื่องถ่ายเอกสาร/เครื่องปรับอากาศ/เครื่องพิมพ์สำเนาดิจิตอล/ถังน้ำ/เครื่องขัดพื้น/เครื่องทำลายเอกสาร/ตู้เหล็ก ๔ ลิ้นชัก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ng)   read more
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องถ่ายเอกสาร /เครื่องปรับอากาศ / เครื่องพิมพ์สำเนาดิจิตอล / ถังน้ำ / เครื่องขัดพื้น / เครื่องทำลายเอกสาร / ตู้เหล็ก ๔ ลิ้นชัก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   read more
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เรื่อง ยกเลิกประกาศเชิญชวน   read more
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้ออุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ ระดับก่อนประถมศึกษา/ระดับประถมศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   read more
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องถ่ายเอกสาร/เครื่องปรับอากาศ/เครื่องพิมพ์สำเนาดิจิตอล/ถังน้ำ/เครื่องทำลายเอกสาร/ตู้เหล็ก๔ลิ้นชัก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) read more
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เรื่องประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียนระดับประถมศึกษา /อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์(ประถมศึกษา) / ครุภัณฑ์ศูนย์การเรียนรู้ประชาคมอาเซียน / ครุภัณฑ์สำหรับห้องสมุด / ครุภัณฑ์สำหรับดนตรีไทย /อุปกรณ์วิชางานเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) read more
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เรื่องประกวดราคาซื้อจอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า / เครื่องฉายภาพ ๓ มิติ / เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ / กล้องถ่ายภาพนิ่ง / เครื่องตัดหญ้าแบบเข็น / เครื่องปรับอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) read more
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เรื่องประกวดราคาซื้ออุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ ระดับก่อนประถมศึกษา จำนวน ๒ ชุด / อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ ระดับประถมศึกษา จำนวน ๓ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) read more
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษาแบบ มอก. จำนวน ๔๐ ชุด / ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แบบ มอก. จำนวน ๓๖๓ ชุด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) read more
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และเครื่อข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการศึกษา IC๒ Type ๑ จำนวน ๓ ชุด / ระบบคอมพิวเตอร์และเครื่อข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการศึกษา IC๒ Type๒ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ read more
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการศึกษา IC2 Type1 จำนวน 3 ชุด / ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการศึกษา IC2 Type2 Read More
Web Hits