ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เรื่องเปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานรายการเครื่องถ่ายเอกสาร/เครื่องปรับอากาศ/เครื่องพิมพ์สำเนาดิจิตอล/ถังน้ำ/เครื่องขัดพื้น/เครื่องทำลายเอกสาร/ตู้เหล็ก ๔ ลิ้นชัก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  Read More  
     
  ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องถ่ายเอกสาร /เครื่องปรับอากาศ / เครื่องพิมพ์สำเนาดิจิตอล / ถังน้ำ / เครื่องขัดพื้น / เครื่องทำลายเอกสาร / ตู้เหล็ก ๔ ลิ้นชัก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    Read More  
     
  ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เรื่อง ยกเลิกประกาศเชิญชวน   read more  
     
  ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้ออุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ ระดับก่อนประถมศึกษา/ระดับประถมศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  read more