ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องถ่ายเอกสาร / เครื่องปรับอากาศ / เครื่องพิมพ์สำเนาดำจิตอล / ถังน้ำ /เครื่องขัดพื้น / เครื่องทำลายเอกสาร / ตู้เหล็ก ๔ ลิ้นชัก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   read more  
     
  ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียนระดับประถมศึกษา/อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์(ประถมศึกษา)/ครุภัณฑ์ศูนย์การเรียนรู้ประชาคมอาเซียน/ครุภัณฑ์สำหรับห้องสมุด/ครุภัณฑ์สำหรับดนตรี -ไทย/อุปกรณ์วิชางานเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) read more  
     
  ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อจอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า เครื่องฉายภาพ ๓ มิติ/เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์/กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล/เครื่องตัดหญ้า แบบเข็น/เครื่องปรับอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  Read More  
     
  ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เรื่องเปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานรายการเครื่องถ่ายเอกสาร/เครื่องปรับอากาศ/เครื่องพิมพ์สำเนาดิจิตอล/ถังน้ำ/เครื่องขัดพื้น/เครื่องทำลายเอกสาร/ตู้เหล็ก ๔ ลิ้นชัก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  Read More