more

เรื่อง การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2564

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (เอกสารแนบ Download จากระบบ My Office)

read more

เรื่อง การรับ-ส่ง หนังสือราชการผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสื My Office

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

read more

เรื่อง การตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 1

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

read more

more

ประกาศโรงเรียนพญาไท

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูอัตราจ้าง จำนวน 3 ตำแหน่ง

read more

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกการเปลี่ยนแปลงตำแหน่ง การเลื่อนระดับ การย้ายและการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ การรับโอนพนักงานส่วนถ้องถิ่นและข้าราชการอื่น ประเภทวิชาการ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

read more

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร

เรื่อง การเปลี่ยนตำแหน่ง การเลื่อนระดับ การย้ายและการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น ประเภทวิชาการ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

read more

more      

more     รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 1 ประจำปี 2564  Click
    รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 12 ประจำปี 2563  Click
    รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 11 ประจำปี 2563  Click
    รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 10 ประจำปี 2563  Click
    รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 9 ประจำปี 2563  Click
    รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 8 ประจำปี 2563  Click
    รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 7 ประจำปี 2563  Click

more     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562  Click
    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562  Click
    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2562  Click
    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562  Click
    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  Click

more     นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัด สพฐ. ปี 2564 Download
    คู่มือระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ My Office สำหรับเจ้าหน้าที่เขต Download
    คู่มือระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ My Office สำหรับ ผอ.โรงเรียน Download
    คู่มือระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ My Office สำหรับธุรการโรงเรียน Download
    แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (2563-2565) ของ สพฐ. Download
    แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต Download
    แนวทางการเปิดห้องเรียนพิเศษ ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2559 Download
    คู่มือข้อกำหนดวินัย และการดำเนินการทางวินัยฯ ของข้าราชการครูฯ Download
    คู่มือการใช้งานระบบข้อมูลอาคารและสิ่งก่อสร้างโรงเรียน (B_OBEC) Download
    คู่มือการทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (10 มิ.ย.) Download

more     สรุปรายงานการนิเทศขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ 2562
        ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร กลุ่มรัตนโกสินทร์ Click
    สรุปรายงานการนิเทศขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ 2562
        ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงธนบุรี Click
    สรุปรายงานการนิเทศขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ 2562
        ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร กลุ่มทวาราวดี Click

ข้อมูลเป็นการร่วมมือกันระหว่าง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ทีมงาน TH-STAT.com และกลุ่ม TCDG