more

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

read more

เรื่อง การรายงานระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Data Management Center 2563 เทอม

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

read more

เรื่อง การจัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้างและอาคารเรียนของโรงเรียนผ่านโปรแกรมสิ่งก่อสร้าง (B-OBEC)

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

read more

more

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร

เรื่อง การเปลี่ยนตำแหน่ง การเลื่อนระดับ การย้ายและการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น ประเภทวิชาการ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

read more

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

read more

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

read more

more    สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนดจัดกิจกรรม
   การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน และการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้
   โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต)
   ระดับภูมิภาค จำนวน 5 ภูมิภาค ระหว่างวันที่ 15 – 28 กันยายน 2563
   โดยมีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร่วมเป็นเจ้าภาพ    read more

   ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Data Management Center : DMC เปิดระบบให้ทำ
   ข้อมูล ปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2 โรงเรียนสามารถย้ายเข้า ย้ายออก เพิ่มนักเรียนที่เข้าหลัง
   จากวันที่ 20 ก.ค. 2563 ได้ รวมถึงการแก้ไขข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนและข้อมูลนักเรียนเช่นกัน
   ห้ามโรงเรียนแก้บัตรประชาชนของนักเรียนด้วยการย้ายออกแล้วเพิ่ม,ย้ายเข้าใหม่ การแก้บัตร
   ประชาชนต้องส่งอีเมลไปยัง bopp.dmc@gmail.com เท่านั้น   read more

more    ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครเรื่องประกวดราคาซื้ออุปกรณ์
   ห้องสมุดโรงเรียนระดับประถมศึกษา /อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์(ประถมศึกษา) /
   ครุภัณฑ์ศูนย์การเรียนรู้ประชาคมอาเซียน / ครุภัณฑ์สำหรับห้องสมุด / ครุภัณฑ์สำหรับดนตรีไทย
    /อุปกรณ์วิชางานเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   read more

   ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เรื่องประกวดราคาซื้อจอ
   รับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า / เครื่องฉายภาพ ๓ มิติ / เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ / กล้องถ่าย
   ภาพนิ่ง/เครื่องตัดหญ้าแบบเข็น /เครื่องปรับอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ี
   (e-bidding)
   read more

   ประกาศเรื่องประกวดราคาซื้ออุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ ระดับก่อนประถมศึกษา
   จำนวน ๒ ชุด/อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ ระดับประถมศึกษา จำนวน ๓ ชุด ด้วยวิธี
   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส28/9/2563(e-bidding) 
   Read More

more     รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 11 ประจำปี 2563  Click
    รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 10 ประจำปี 2563  Click
    รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 9 ประจำปี 2563  Click
    รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 8 ประจำปี 2563  Click
    รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 7 ประจำปี 2563  Click
    รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 6 ประจำปี 2563  Click
    รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 5 ประจำปี 2563  Click
    รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 4 ประจำปี 2563  Click
    รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 3 ประจำปี 2563  Click
    รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 2 ประจำปี 2563  Click
    รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 1 ประจำปี 2563  Click

more     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562  Click
    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562  Click
    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2562  Click
    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562  Click
    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  Click

more     คู่มือข้อกำหนดวินัย และการดำเนินการทางวินัยฯ ของข้าราชการครูฯ Download
    คู่มือการใช้งานระบบข้อมูลอาคารและสิ่งก่อสร้างโรงเรียน (B_OBEC) Download
    คู่มือการทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (10 มิ.ย.) Download
    คู่มือการทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล สิ้นปีการศึกษา 2557 Download