1 วันที่รับบริการ
           
2 สถานภาพ
  ผู้บริหาร

อื่นๆ
         
3 มารับบริการจากกลุ่ม
  กลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร
หน่วยตรวจสอบภายใน
         
4 ระดับความพึงพอใจ
 

พึงพอใจปานกลาง
พึงพอใจน้อย
         
5 ข้อเสนอแนะ